Prieskum trhu

Prieskum trhu ako aj štatistické spracovanie zozbieraných dát realizujeme najmä v oblastiach: lekár, pacient, zdravotnícky pracovník.

V zozbieraných dátach sledujeme nielen vzťah pacient-lekár ich komunikácia a vplyv na konkrétnu liečbu ale napríklad aj ako reagujú zdravotnícky pracovníci na zmeny legislatívy alebo ďalších iných ktoré ovplyvňujú ich každodenný život.

Realizácia prieskumu trhu u nás začína konzultáciou s klientom o tom aké informácie chce získať. Prichystáme dotazník so správnymi otázkami odporučíme kde a akým spôsobom dáta z trhu zbierať. Vieme zabezpečiť aj samotný zber informácií z trhu či už osobný alebo elektronický.

Zozbierané informácie spracúvame najmodernejšími technológiami a štatistickým softvérom. analýzam, ktoré robíme v štatistickom softvéri SPSS. Okrem štandardných analýz vám vieme poskytnúť aj rôzne pohľady cez korelačné a regresné analýzy, párové testy, krivku prežívania, testovanie hypotéz, testy nezávislosti premenných, atď.

Závery z prieskumu trhu sumarizujeme v záverečnej správe kde sú zhrnuté výsledky prieskumu vo forme tabuliek, informácii , grafických vizualizácií.